Dit is een geavanceerde veilingsite, die gebruik maakt van de nieuwste internettechnieken. Voor optimale weergave, gebruik en werking van het systeem,is een upgrade van uw verouderde browser vereist. U werkt met Internet Explorer 6, een verouderde en onveilige browserversie.

klik hier om de nieuwste versie te downloaden of Mozilla Firefox of Google Chrome

Algemene verkoopsvoorwaarden Venalis-Galle Veilinghouders NV.

Roeselare 12/10/2023

1. Elke bieding of verkoop bij Venalis is onderhevig aan deze voorwaarden die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst die wordt gesloten met Venalis.

A. REGISTRATIE

2. Om deel te nemen aan de online-veiling dient u zich verplicht te registreren op www.venalisveilingen.be. De registratie en opslag van uw gegevens gebeurt overeenkomstig de wetgeving op de privacy en zal niet worden vrijgegeven aan derden.

3. Uw facturatiegegevens zijn definitief na registratie. Indien u deze wenst te wijzigen wordt een administratieve kost van 5 euro gevraagd. Indien u beschikt over een BTW-nummer dient u dit verplicht op te geven. Aanpassingen naar vennootschappen in het buitenland waar btw heffing niet van toepassing is kunnen evenwel geweigerd worden. Elke buitenlandse koper moet ons document van intracommunautaire handeling ondertekenen en storten met een off rekening vanuit het buitenland zoniet kunnen wij geen btw-vrije factuur opmaken. 

4. Elke koper die beschikt over een BTW-nummer wordt geacht enkel goederen te kopen voor de uitoefening van zijn handelsactiviteit.

5. Venalis behoudt ten allen tijde de vrijheid om éénzijdig een gebruiker van de online-veiling of een bieder te weigeren of uit te sluiten indien zij hiertoe gegronde redenen voorhanden heeft. Elke weigering of uitsluiting zal het gevolg zijn van een overweging eigen aan de persoon onder meer en in het bijzonder niet-betaling of conflicten in het verleden.

6. Venalis behoudt zich het recht voor waarborgen ter solvabiliteit te vragen alvorens over te gaan tot het aanvaarden van biedingen.

B. ONLINE VEILING

7. De organisatie van de veiling gebeurt door Venalis Veilinghouders NV desgevallend onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en desgevallend in opdracht van de curatoren van de gefailleerde die tevens vermeld staan op de folder en de catalogus.

8. Elk bod slaat op een kavel dat bestaat uit 1 of meerdere goederen en telkens wordt aangeduid met een nummer. In vervolg van art. 5 kan Venalis Veilinghouders naar de 2de hoogste bieder overschakelen als blijkt dat hoogstbiedende niet voldoet aan de financiële eisen of als de vennootschap in ons systeem als dubieus werd geblokkeerd.                                                                                                      Soms worden dezelfde loten vervolgens ook nogmaals in een "combinatie" aangeboden waarbij de hoogst mogelijke totale opbrengst telt voor de eventuele aanvaarding van de biedingen. Naast de hoogste optelsom wordt door Venalis Veilinghouders ook rekening gehouden met de waardes van de loten waar geen bod op kwam en van de logistieke handelingskost.

9. Elk bod uitgaande van de koper is onherroepelijk en zonder voorbehoud. Elke aanvaarding gebeurt steeds onder voorbehoud van goedkeuring door Venalis en/of gerechtsdeurwaarder en/of curator en/of opdrachtgever. De eigendomsoverdracht kan ten vroegste voltrokken worden bij betaling en afhaling van het goed.

10. Venalis de gerechtsdeurwaarder en/of curator zijn steeds gemachtigd om iedere bieding te weren die te laag zou zijn bevonden en hebben eveneens het recht bepaalde kavels tijdelijk tot maximum 20 dagen of definitief in te houden. Het eventuele openingsbod is enkel ter informatieve titel en houdt geen enkele aanvaarding in van een eventueel eindbod.

11. Elke persoon wordt geacht in eigen naam te bieden en/of te kopen en is hoofdelijk gehouden tot de betaling. Dit ook wanneer er een derde met uw paswoord kan inloggen en bieden blijft u verantwoordelijk voor uw biedingen.

12. Venalis is niet aansprakelijk voor eventuele technische of software-problemen. Desgevallend dient de koper zich voor de schade te wenden tot de verantwoordelijke derde.

13. Venalis behoudt zich het recht voor elke veiling te verlengen met onbepaalde termijn mits dit gebeurt binnen de 10 minuten voor het verstrijken van de veiling.

14. 5 minutenregel: Venalis zal de organisatie van de online-veiling met 5 minuten verlengen indien 5 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht.

15. Het definitief afsluiten van de veiling gebeurt pas na de verwerking van alle binnen de tijdslimiet gedane biedingen.

16. Venalis behoudt zich het recht om een veiling te annuleren eerder dan op de website vermeld te beëindigen of te verlengen. Wanneer de website niet volledig en/of niet voor alle gebruikers toegankelijk is door een technische storing heeft Venalis alsook het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

17. De gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de technische onvolkomenheden die zich bij een internetveiling kunnen voordoen. Venalis is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct en/of indirect op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Venalis. Meer in het bijzonder aanvaardt Venalis in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- fouten in de software van de website en/of het achterliggende systeem;
- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van systemen waaronder de website van Venalis door een derde.

C. BETALING

18. De koper dient de prijs te betalen ten laatste drie dagen (zaterdagen zondagen en feestdagen niet meegerekend) na het ontvangen van de 2de bevestigingsmail met omzetting van uw bod naar een verkoop. Evenwel kan er in samenspraak en met schriftelijke vraag per mail ([email protected]) een verdaging worden toegestaan.

19. De prijs bedraagt de vermelde prijs vermeerderd met 3 tot 17 % opgeld (voor de organisatie van de veiling) en vermeerderd met 0-6-12 of 21% BTW. De betaling gebeurt binnen de drie dagen verplicht op ons rekeningnummer KBC IBAN BE15 7380 1148 5630  BIC KREDBEBB middels overschrijving en met vermelding van de veilingnaam en uw kopersnaam. De koper ontvangt per kavel de factuur bij afhaling.

20. De tijdige betaling is gezien de aard van de activiteit van Venalis essentieel. Indien de koper de prijs niet heeft betaald binnen op de bevestigingsmail ontvangen datum wordt/kan de koopovereenkomst onverwijld door Venalis éénzijdig worden ontbonden ten laste van de koper. Indien slechts een gedeelte van de koopprijs werd betaald kan de koopovereenkomst eveneens éénzijdig door Venalis worden ontbonden en wordt het gedeeltelijk betaalde bedrag in mindering van onze kosten teruggestort. Dit is een uitdrukkelijk ontbindend beding dat deel uitmaakt van elke verkoopovereenkomst bij Venalis. Bij niet tijdige betaling kan een schadevergoeding worden gevraagd gaande van 10 % tot 10.000 € met een minimum van 25 € en voor het gedeelte boven de 10.001 € wordt 5 % kosten aangerekend van het factuurbedrag.

21. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wordt een nieuwe verkoop 'ROUWKOOP) georganiseerd ten laste van de aanvankelijke koper die in gebreke bleef te betalen. De koper zal overeenkomstig het regime van rouwkoop instaan voor de schade die voortvloeit uit de organisatie van een nieuwe verkoop. Behoudens door Venalis aantonen van de werkelijke kosten wordt de schade die voortvloeit uit de organisatie van een tweede verkoop geacht minstens 10 % van het verkoopbedrag te bedragen maar met een minimum van 100 euro. De verkoper Venalis zal dan vervolgens de behaalde minprijs verhalen op de in gebreke gebleven koper. Mogelijk in rouwkoop behaalde meerwaarde blijft bij de organisatie Venalis.

22. Alle facturen en debet-nota's die eventueel niet vereffend zouden zijn op de vervaldatum worden vermeerderd met een nalatigheidsintrest op het openstaande bedrag conform art. 1139 BW zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De conventionele nalatigheidsintrest bedraagt 9 % per jaar en kan desgevallend worden omgerekend naar een intrestvoet per maand. Bovendien zullen de facturen en debetnota's die zes maand na de vervaldatum nog steeds onbetaald blijven automatisch vermeerderd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 9 % van de verschuldigde som met een minimum van 30 euro.

23. De verkoper behoudt zich de eigendom van de verkochte kavels voor tot op het moment van betaling van de koopprijs.

24. Indien blijkt dat de kavels vanwege aanspraken van overmacht door derden of vanwege het feit dat de afhaling onevenredige schade zou veroorzaken of vanwege elke andere geldige reden niet kunnen of mogen worden afgehaald zal de koper slechts verhaal hebben ten aanzien van de prijs waaraan de kavel(s) werd(en) verkocht.

D. TOEPASSELIJKHEID WETGEVING

25. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen die ter zake van de Veiling ontstaan is Belgisch recht van toepassing. Venalis organiseert de veiling volgens de regels van het Belgisch burgerlijk en gerechtelijk wetboek behalve deze waar in deze voorwaarden van wordt afgeweken.

26. Elke koper verklaart de kavels bezichtigd te hebben op de kijkdagen en aanvaard te hebben in de toestand waarin zij zich bevonden. Hierdoor is geen sprake van een overeenkomst die wordt gesloten op afstand.

27. Koper en verkoper zijn het er uitdrukkelijk over eens dat wegens de aard van de activiteit van Venalis nl. verkoop bij opbod van goederen uit falingen stocks  of uit gerechtelijke reorganisatie de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming niet van toepassing is zoals art. 65 van de Wet Marktpraktijken en Consumenten-bescherming bepaalt.

28. De koper die goederen koopt aan Venalis of zijn opdrachtgevers aanvaardt dat alle goederen ‘gebruikte of stockgoederen’ zijn in de zin van art. 66 van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat goederen die aanwezig zijn geweest in de bedrijfsuitoefening van de gefailleerde of van de leverancier of van gerechtelijk gereorganiseerde goederen uitmaken die reeds op normale wijze werden gebruikt ongeacht of zij al dan niet sporen van gebruik vertonen. Venalis kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke -of persoonlijke schade of schade tegenover derden ten gevolge een gebrek andere leemtes of overschreden houdbaarheidsdatum van welke aard dan ook. Dit is zowel toepasbaar in onze online veilingen als in onze winkel kassaverkoop van stock -of faillissementsgoederen. De door Venalis mogelijks vermelde garanties slaan dan altijd op de opdrachtgever maar nooit op Venalis Veilinghouders.

E. AFHALING

29. Alle gekochte kavels worden afgehaald op de terreinen van Venalis of het zij de opdrachtgever uitdrukkelijk anders bepaald. In bijzondere voorwaarden kan eventueel worden besloten tot levering door Venalis of zijn lasthebbers. In dat geval geldt dat elke eventuele levertermijn slechts ter aanwijzing is.

30. De tijdige afhaling vóór het verstrijken van de laatste afhaaldag is gezien de aard van de activiteit van Venalis essentieel. Indien de koper het goed niet afgehaald heeft voor het verstrijken van de eerste afhaaldag kan door Venalis éénzijdig de koopovereenkomst worden ontbonden ten laste van de koper onverminderd enig recht op schadevergoeding zoals bepaald in art. 18. Dit is een uitdrukkelijk ontbindend beding dat deel uitmaakt van elke verkoopovereenkomst bij Venalis. Indien slechts een gedeelte van de goederen van de kavels door de koper werd afgehaald wordt de koopovereenkomst eveneens ontbonden en wordt het niet afgehaalde deel van het kavel door Venalis teruggebracht naar de terreinen van Venalis en wordt de vernietigings of de vervoer -en bewaarkost verhaald op de klant.

Bij het niet afhalen zelfs op het 3de afhaalmoment kan Venalis dan ook zelf beslissen om de goederen al of niet in bewaring te houden zoals beschreven in artikel 32 of de verbintenis te gaan verbreken zoals in dit artikel 30. 

Bij het niet verschijnen op de eerste afhaaldag krijgt de koper een uitnodiging per mail voor een 2de afhaalmoment waarbij Venalis minimum een administratieve kost van 25 € in rekening brengt. Indien de koper dan nog niet verschijnt op deze 2de afhaaldag krijgt de koper terug een mail met een laatste ingebrekestelling met terug een bijkomende 2de administratieve kost van minimum 25 €. en een allerlaatste 3de kans om de goederen te komen ophalen. Alle kosten moeten voorafgaandelijk de ophaling per bank zijn overgeschreven op de rekening van Venalis met ref. veiling + KOST niet afhaling. De afspraak om de goederen te komen recupereren wordt door de koper per mail op [email protected] aangevraagd en door ons bevestigd. Bovenop deze administratieve kosten zijn er ook logistieke kosten voor de verplaatsing buiten het grondgebied Roeselare voor de uren van onze toezichthouder tijdens dat de klant zijn goederen aan het opladen is. Voor deze verplaatsingskosten wordt een forfait van 50 € volledige kost met inbegrip van het eerste werkuur aangerekend daarbovenop voor de verplaatsing 1 €/km zowel heen -als terug en 60 €/uur voor de wachturen ter plaatse op de locatie.

Indien de koper na de laatste ingebrekestelling zijn goederen niet heeft komen ophalen kunnen de goederen ofwel vernietigd op kosten van de koper of geschonken aan een goed doel of komen ze terug eigendom van Venalis. Indien met het lot NIET komt ophalen blijft de commissie van 17 % + btw 21 % op dit lot ALTIJD verschuldigd. Daarbovenop alsook een forfait van 350 € + btw tot een aankoop tot 1.000 € en 10 % op het aankoopbedrag + commissie + btw vanaf een aankoop boven de 1.000 € als men de goederen niet heeft opgehaald. De klant wordt onherroeplijk geschorst in ons veilingsysteem en kan het dossier naar onze juridische raadsmensen worden doorgegeven.

Venalis blijft altijd gerechtigd om deze kosten rond het niet afhalen de stockeringskosten  -of de gederfde commissies vooraf af te nemen van een door deze klant betaald bedrag in een nieuwe aankoop.

Veelal moet Venalis tegen bepaalde datum het pand verlaten en kan er geen 2de afhaling worden voorzien waarbij de eigendomstitel integraal kan overgaan naar Venalis die vervolgens het niet afgehaalde item zelf kan verwijderen of stockeren voor een later afhandelng. Venalis kan het item dan demonteren of aan een derde meegegeven of afvoeren in restafval of naar onze loodsen overbrengen zonder ook enige vergoeding naar de koper toe. De kosten worden verhaald op de koper die zijn loten niet tijdig heeft komen afhalen. Zie artikel 32

31. Venalis kan bepalen dat een bepaalde kavel of een bepaald goed pas na afhaling van andere kavels kan worden afgehaald teneinde de logistieke afhandeling niet te storen. bv palletrekken komen pas na het uithalen van de items in deze rekken

32. Indien de koper nalaat de kavels af te halen op een derde-locatie worden deze op kosten van de "koper in gebreke" naar de terreinen van Venalis afgevoerd of desgevallend vernietigd. Venalis behoudt zich het recht voor de schade en de kosten die voortvloeien uit het vervoer het demonteren het stockeren en het droog beveiligd bewaren te verhalen op de koper die nalaat zijn goederen op te halen. Venalis hanteert dan ook volgende afdwingbare prijzen voor het demonteren en afvoeren à 60 € per manwerkuur à 50 €/uur voor een eventuele heftruck tot 2 ton en 2 €/km voor het transport. Voor de goede bewaring van de goederen en dit vanaf dag 1 (dag één) na de officiële afhaaldatum die vermeld stond op de uitnodigingsmail. Venalis rekent alle bewaring voor goederen met een gezamenlijk totaal tot 1 m² een forfait van 10 €/ aangebroken week. Voor alle items groter dan 1m² rekent Venalis 20 €/m² in gebruikname stapelplaats per aangebroken week. Bijvoorbeeld voor een niet afgehaalde linnenkast van 200 lang x 0.60 meter diep kost dit na 30 dagen: 1.2 m² x 20 €/m² x 4  weken = 96 € + btw. De twee maal aangerekende forfaitaire kosten van 25 € voor de niet afhaling blijven ook van toepassing bovenop de schadeclaim van de bewaring. Na betaling van de aankoopprijs en alle kosten kan de koper zijn goederen in een mail op afspraak alsnog opvragen. 

33. De koper dient alle maatregelen te nemen om de goederen van de kavels te demonteren uit te breken of vervoeren. Venalis biedt nooit hulp bij de afhaling van de kavels. Elke schade die wordt veroorzaakt aan de kavels wordt vermoed te zijn aangegaan door de koper zelf behoudens bewijs van de werkelijke koper.

34. De koper is verantwoordelijk voor elke vergunning of administratieve formaliteit die vereist is voor de afbraak of voor het vervoer van de goederen. De koper dient zich te verzekeren voor elke activiteit die als gevaarlijk kan worden bestempeld zoals maar niet beperkt tot lassen slijpen en branden. bv gas van airco installatie moet door de koper/ontmantelaar worden opgevangen en afgevoerd.

35. De koper is aansprakelijk voor elke schade die hij veroorzaakt aan eigen of aan andermans goederen bij het demonteren uitbreken of vervoeren van de goederen. Indien het noodzakelijk blijkt om gebouwen of andere goederen dan diegene die verkocht zijn te beschadigen of te wijzigen kan dit slechts gebeuren na schriftelijke toestemming van Venalis onder de voorwaarden die bij die toestemming worden gesteld. Desgevallend kan een waarborgsom worden gevraagd om de mogelijke schade te dekken.

36. De koper wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door Venalis aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens kavel(s) bij gebreke waarvan Venalis gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden op kosten van en op risico van de koper.

F. AANSPRAKELIJKHEID

37. Elke koper verklaart de kavels bezichtigd en onderzocht te hebben op de kijkdagen in de gebouwen of op de terreinen van verkoper of op de plaats waar het zich bevindt. Venalis en/of gerechtsdeurwaarder en/of curator zijn niet aansprakelijk voor verborgen -of zichtbare gebreken van de goederen. De koper wordt geacht volledig geïnformeerd te zijn over de toestand van de goederen.

38. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit gebeurtenissen na de aankoop van het goed. De verkoper is niet aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van het goed.

39. Venalis N.V.’s eventuele aansprakelijkheid is in elk geval steeds beperkt tot de waarde van het bod van de persoon die zich op de aansprakelijk beroept en kan nooit zoveel bedragen als de werkelijke waarde van het goed of van een bod van een derde op een goed.

40. De kavel omvat enkel datgene wat werd omschreven in de catalogus. Het goed strekt zich niet uit tot zijn toebehoren zoals bijvoorbeeld in volgende gevallen (niet-limitatief):
- Elke machine of gelijkaardige voorziening wordt verkocht zonder leidingen contactdozen fitters en/of nutsvoorzieningen die aan een niet-verkochte fysieke drager zijn vastgehecht tenzij anders vermeld in de catalogus.
- Elk goed wordt verkocht zonder inbegrip van licenties broncodes of eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden die hierop rusten tenzij anders bepaald.

41. De koper zal elk goed dat drager is van persoonlijke gegevens die onder de wetgeving op de privacy vallen gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de privacy. Het loutere verkrijgen van de fysieke drager van deze gegevens ontslaat de koper niet van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving op de privacy.

42. Venalis tracht naar redelijkheid de kavels zo precies als mogelijk te omschrijven. Wanneer er een hoeveelheid wordt vermeld in de omschrijving wordt deze ook richtinggevend bij de afhaling. De koper heeft echter geen verhaal bij discrepanties in de omschrijving naar de aard hoeveelheid of uitzicht van de goederen van de kavel. Elke koper verklaart de kavels immers te hebben bezichtigd op de kijkdag(en). De foto’s waarmee de goederen worden afgebeeld zijn louter illustratief en vervangen of vullen de omschrijving van de kavels geenszins aan. De koper verklaart zich ermee bekend dat op de goederen van de kavels mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten en heeft er weet van dat eventuele eigendomsrechten rustend op het goed niet worden aangegeven in de omschrijving noch tot het verkochte kavel behoren.

43. Venalis en/of opdrachtgevers en/of de gerechtsdeurwaarder verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop geen enkele garantie van welke aard ook. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

G. CATALOGUS

44. Venalis behoudt zich het recht voor de catalogus ten allen tijde te wijzigen. Elke zorgvuldige bieder zal de laatste versie van de catalogus raadplegen alvorens over te gaan tot bieden. Enkel de laatste versie van de catalogus is bindend ten aanzien van de bieding. Indien de catalogus substantiële wijzigingen bevat behoudt Venalis zich het recht voor om de bieding opnieuw te starten te wijzigen of te annuleren met betrekking tot de gewijzigde kavel. Venalis’ eventuele aansprakelijkheid kan enkel betrekking hebben op de laatste versie van de catalogus.

H. DIVERSEN

45. Venalis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 12 uur nadat deze werden aangepast. De nieuwe voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en zijn altijd voor het bieden consulteerbaar door de bieders.

46. Iedereen is op eigen risico aanwezig op de kijk- en afhaaldagen. Wanneer de koper zich niet schikt naar de richtlijnen van de locatieverantwoordelijke ivm parkeren en of laden kan hij geweigerd worden. 

47. Elk onduidelijk beding zal in het voordeel van de verkoper worden geïnterpreteerd.

48. Indien enig deel van deze bedingen ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Eventuele nietigheid van één van deze bedingen houdt de rest van de algemene voorwaarden staande.

49. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en bij geschillen zullen partijen zich wenden tot de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.


Venalis Veilinghouders NV
Vierwegstraat 281
B-8800 Roeselare
T. 051/ 22.22.55
F. 051/ 22.22.66
Email: [email protected]
Web: www.venalis.be
KBO 0864.526.455
Powered by Plenso